O nás

O Domečku

Domeček Mateřská škola s.r.o. ( Školička Domeček ) je  sít soukromých školek a jeslí pro děti od 1,5 do 6 let s kapacitou 22 dětí. Naše školka je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Svou úrovní služeb a vzdělávacím programem , tak splňuje ty nejnáročnější kritéria v péči o vaše děti.
Již od roku 2008 se hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte a zajišťujeme péči o děti s bohatým programem zaměřeným na individualitu dětí.

Pro děti je v interiéru připraveno příjemné, klidné a bezpečné prostředí, které je vybaveno kombinací hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat. Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost a činnosti se tedy rychle střídají, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé. S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační činnosti, cvičíme, chodíme  do tělocvičny v budově nebo chodíme na krátké procházky po okolí.

Školička a jesle Domeček v Benešově se nachází na strategickém místě s výbornou dopravní obslužností.

Při práci s dětmi využíváme tématicky zaměřené programové bloky s mnoha aktivitami. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie a nenásilnou integraci dětí do kolektivu.

 

NAŠE PŘEDNOSTI

Naše školka Domeček poskytuje klidné, přátelské, vstřícné a empatické prostředí.  Všeobecná pohodová atmosféra vytvářená našimi "tetami", které mají mnoho jak pedagogických tak i praktických zkušeností z výchovy vlastních dětí a vědí tak jak zareagovat v nejrůznějších situacích, na vás dýchá při každé návštěvě. Tety a pedagogové jsou do naší školky pečlivě vybírány. Musí projevit nejen pedagogickou erudici a zkušenost, ale musí být též laskavé a trpělivé, obdařené uměním naslouchat dítěti.

Zastáváme tyto zásady přístupu k dětem, rodičům i vzdělávacímu procesu:

 • velice individuální adaptace dítěte (na nové prostředí školičky, na skupinu dětí i na tety, jako na nové dospělé v jeho životě)

 • postupné budování pocitu jistoty a důvěry, které jsou pro dítě v tomto věku klíčové

 • respektující prostředí, vybudované společně s dětmi

 • poskytujeme zpětnou vazbu rodičům o pokrocích jejich dítěte na individuální bázi

 • aplikujeme všestranně podporující výchovně vzdělávací program dle požadavků RVP PV

 • naše učitelky jsou nejen kvalifikované, ale hlavně empatické, laskavé a milující

 • zaměřujeme se na rozvoj sebeobsluhy a hygieny

 • z výchovně vzdělávacího hlediska zprostředkováváme svět kolem nás formou hry, hudby, výtvarného tvoření, tance a cvičení

 • ve školičce se zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte a učení se prožitkem, formou aktivit: ( kulturní akce, návštěvy solné jeskyně, angličtina)

 • učíme děti respektující komunikaci, kladnému řešení konfliktů a ohleduplnosti

 • podporujeme děti v samostatnosti a vedeme je k nalezení řešení jejich obtíží a problémů

 

Náš tým